skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the fundamental dynamics of error-based motor learning using a stationary predictive-saccade task

Wong, Aaron L ; Shelhamer, Mark

PloS one, 2011, Vol.6(9), pp.e25225 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21966462 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task (Multiple Time Courses of Motor-Learning Dynamics)

Wong, Aaron L ; Shelhamer, Mark; Gribble, Paul L. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task.(Research Article)

Wong, Aaron L. ; Shelhamer, Mark

PLoS ONE, Sept 23, 2011, Vol.6(9), p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task.(Research Article)

Wong, Aaron L. ; Shelhamer, Mark

PLoS ONE, Sept 23, 2011, Vol.6(9), p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task

Wong, Aaron L ; Shelhamer, Mark; Gribble, Paul L. (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225 ; PMCID: 3179473 ; PMID: 21966462

Toàn văn sẵn có

6
Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task

Wong, Aaron L. ; Shelhamer, Mark; Gribble, Paul L.

PLoS ONE, 9/23/2011, Vol.6(9), p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Fundamental Dynamics of Error-Based Motor Learning Using a Stationary Predictive-Saccade Task

Wong, Aaron ; Shelhamer, Mark

PLoS One, Sep 2011, p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the fundamental dynamics of error-based motor learning using a stationary predictive-saccade task

Aaron L Wong ; Mark Shelhamer

PLoS ONE, 01 January 2011, Vol.6(9), p.e25225 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025225

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...