skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prescriptions for medical research. I--Management within the Medical Research Council.

Gillett, R ; Harrow, J

British Medical Journal, 19 June 1993, Vol.306(6893), p.1668 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.306.6893.1668 ; PMID: 8324441

Toàn văn sẵn có

2
Prescriptions for medical research. I--Management within the Medical Research Council.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prescriptions for medical research. I--Management within the Medical Research Council.

Gillett, R ; Harrow, J

BMJ, 06/19/1993, Vol.306(6893), pp.1668-1672 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.306.6893.1668

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prescriptions for medical research. I--Management within the Medical Research Council

Gillett, R ; Harrow, J

BMJ (Clinical research ed.), 19 June 1993, Vol.306(6893), pp.1668-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0959-8138 ; PMID: 8324441 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...