skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Gusarova, Galina A. ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B. ; Yoder, Helena M. ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H. ; Costa, Robert H.

Developmental Biology, 12/2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00121606 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2004.08.022

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B ; Yoder, Helena M ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H ; Costa, Robert H

Developmental biology, 01 December 2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0012-1606 ; PMID: 15531365 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis

Krupczak-Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Wang, I-Ching ; Dennewitz, Margaret B ; Yoder, Helena M ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H ; Costa, Robert H

Developmental Biology, 2004, Vol.276(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2004.08.022

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mouse Forkhead Box m1 transcription factor is essential for hepatoblast mitosis and development of intrahepatic bile ducts and vessels during liver morphogenesis.(Author Abstract)

Krupczak - Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Gusarova, Galina A. ; Wang, I - Ching ; Dennewitz, Margaret B. ; Yoder, Helena M. ; Kiyokawa, Hiroaki ; Kaestner, Klaus H. ; Costa, Robert H.

Developmental Biology, Dec 1, 2004, Vol.276(1), p.74(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-1606

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...