skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: collaborative retrofitting for information visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(5), pp.44-57 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19927436 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: collaborative retrofitting for information visualization.(Colocated Collaborative NodeTrix)(Technical report)

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean - Daniel

IEEE Computer Graphics and Applications, Sept-Oct, 2009, Vol.29(5), p.44(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

3
CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, P. ; Carpendale, S. ; Bezerianos, A. ; Henry, N. ; Fekete, J.-D.

IEEE Computer Graphics and Applications, 09/2009, Vol.29(5), pp.44-57 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0272-1716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel; Isenberg, Petra (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...