skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core-shell network structural titanium-nitrogen alloys with different nitrogen contents.(Metals)

Zhang, Y. S. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W. T.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7824(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core–shell network structural titanium–nitrogen alloys with different nitrogen contents

Zhang, Y. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7824-7830 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

3
Formation of core–shell network structural titanium–nitrogen alloys with different nitrogen contents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core–shell network structural titanium–nitrogen alloys with different nitrogen contents

Zhang, Y. S. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W. T.

Journal of Materials Science, 7/2017, Vol.52(13), pp.7824-7830 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...