skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation study between land use, water quality, and heavy metals (Cd, Pb, and Zn) content in water and green lipped mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait.(Author abstract)

Hadibarata, Tony ; Abdullah, Faizuan ; Yusoff, Abdull Rahim Mohd ; Ismail, Razali ; Azman, Shamila ; Adnan, Norliyana

Water, Air, & Soil Pollution, July, 2012, Vol.223(6), p.3125(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Study between Land Use, Water Quality, and Heavy Metals (Cd, Pb, and Zn) Content in Water and Green Lipped Mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait

Hadibarata, Tony ; Abdullah, Faizuan ; Yusoff, Abdull ; Ismail, Razali ; Azman, Shamila ; Adnan, Norliyana

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(6), pp.3125-3136 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1095-7

Toàn văn sẵn có

3
Correlation Study between Land Use, Water Quality, and Heavy Metals (Cd, Pb, and Zn) Content in Water and Green Lipped Mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Study between Land Use, Water Quality, and Heavy Metals (Cd, Pb, and Zn) Content in Water and Green Lipped Mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait

Hadibarata, Tony ; Abdullah, Faizuan ; Yusoff, Abdull Rahim Mohd ; Ismail, Razali ; Azman, Shamila ; Adnan, Norliyana

Water, Air, & Soil Pollution, 7/2012, Vol.223(6), pp.3125-3136 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-012-1095-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Study between Land Use, Water Quality, and Heavy Metals (Cd, Pb, and Zn) Content in Water and Green Lipped Mussels Perna viridis (Linnaeus.) at the Johor Strait

Hadibarata, Tony ; Abdullah, Faizuan ; Yusoff, Abdull ; Ismail, Razali ; Azman, Shamila ; Adnan, Norliyana

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2012, Vol.223(6), pp.3125-3136 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1095-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...