skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology of the Early Oakhurst Lithic Techno-Complex from Klipdrift Cave, Southern Cape, South Africa

Ryano, Kokeli ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen ; Henshilwood, Christopher

The African Archaeological Review, 2017, Vol.34(1), pp.93-119 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02630338 ; E-ISSN: 15729842 ; DOI: 10.1007/s10437-017-9246-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology of the Early Oakhurst Lithic Techno-Complex from Klipdrift Cave, Southern Cape, South Africa

Ryano, Kokeli ; Wurz, Sarah ; Niekerk, Karen ; Henshilwood, Christopher

African Archaeological Review, 2017, Vol.34(1), pp.93-119 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0263-0338 ; E-ISSN: 1572-9842 ; DOI: 10.1007/s10437-017-9246-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology of the Early Oakhurst Lithic Techno-Complex from Klipdrift Cave, Southern Cape, South Africa.(Report)

Ryano, Kokeli P. ; Wurz, Sarah ; Niekerk, Karen L. ; Henshilwood, Christopher S.

African Archaeological Review, 2017, Vol.34(1), p.93(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0263-0338 ; DOI: 10.1007/s10437-017-9246-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...