skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, 1 April 2011, Vol.101(2), pp.249-253 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, 2011, Vol.101(2), pp.249-253 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-010-9643-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, Apr 2011, Vol.101(2), pp.249-253 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; DOI: 10.1007/s11205-010-9643-2

Toàn văn sẵn có

4
Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, 4/2011, Vol.101(2), pp.249-253 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-010-9643-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, April 2011, Vol.101(2), p.249 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-010-9643-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Time-Crunch and Work Factors in Denmark.(Author abstract)(Report)

Deding, Mette ; Lausten, Mette

Social Indicators Research, April, 2011, Vol.101(2), p.249(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...