skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors (HIV-1 CTL Escape Mutations and ILT4)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational escape in HIV-1 CTL epitopes leads to increased binding to inhibitory myelomonocytic MHC class I receptors

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

PloS one, 08 December 2010, Vol.5(12), pp.e15084 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21170342 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors.(Research Article)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G.

PLoS ONE, Dec 8, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors.(Research Article)

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G.

PLoS ONE, Dec 8, 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Poh, Lisa Ng Fong (editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084 ; PMCID: 2999561 ; PMID: 21170342

Toàn văn sẵn có

6
Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G.; Poh, Lisa Ng Fong

PLoS ONE, 12/8/2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors

Toth, Ildiko ; Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu

Yang, Yue, Jinghe Huang, Ildiko Toth, Mathias Lichterfeld, and Xu G. Yu. 2010. Mutational escape in HIV-1 CTL epitopes leads to increased binding to inhibitory myelomonocytic MHC class I receptors. PLoS ONE 5(12): e15084. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational escape in HIV-1 CTL epitopes leads to increased binding to inhibitory myelomonocytic MHC class I receptors

Yue Yang ; Jinghe Huang ; Ildiko Toth ; Mathias Lichterfeld ; Xu G Yu

PLoS ONE, 01 December 2010, Vol.5(12), p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutational Escape in HIV-1 CTL Epitopes Leads to Increased Binding to Inhibitory Myelomonocytic MHC Class I Receptors

Yang, Yue ; Huang, Jinghe ; Toth, Ildiko ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu

PLoS One, Dec 2010, p.e15084 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015084

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...