skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry.(CHEMISTRY: BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Goldman, Peter J. ; Grove, Tyler L. ; Booker, Squire J. ; Drennan, Catherine L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 1, 2013, Vol.110(40), p.15949(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry

Goldman, Peter J. ; Grove, Tyler L. ; Booker, Squire J. ; Drennan, Catherine L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1 October 2013, Vol.110(40), pp.15949-15954 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry

Goldman, P. J. ; Grove, T. L. ; Booker, S. J. ; Drennan, C. L.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/01/2013, Vol.110(40), pp.15949-15954 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1312228110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(40), pp.15949-15954 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry

Goldman, Peter J. ; Grove, Tyler L. ; Booker, Squire J. ; Drennan, Catherine L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1 October 2013, Vol.110(40), pp.15949-15954 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry

Goldman, Peter J ; Grove, Tyler L ; Booker, Squire J ; Drennan, Catherine L

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 October 2013, Vol.110(40), pp.15949-54 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24048029 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1312228110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...