skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort? A new urgent care helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers.(ANALYSIS)

Dean, Erin

Nursing Standard, Oct 19, 2011, Vol.26(7), p.12(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort? A new urgent care helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers.(ANALYSIS)

Dean, Erin

Nursing Standard, Oct 19, 2011, Vol.26(7), p.12(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

3
Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort?: A new urgen tcare helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort?: A new urgen tcare helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers

Nursing Standard, 10/19/2011, Vol.26(7), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns2011.10.26.7.12.p6636

Toàn văn không sẵn có

4
Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort?: A new urgent care helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort?: A new urgent care helpline is replacing NHS Direct. Erin Dean explains how this is happening and examines the impact on staff and callers

Nursing Standard, 10/19/2011, Vol.26(7), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns.26.7.12.s19

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the complex takeover of NHS 111 be worth all the effort?

Dean, Erin

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2011, Vol.26(7), pp.12-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 23256249 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...