skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“What time is my next meal?” delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R ; Martin, Ashley A ; Rogers, Peter J ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 September 2017, Vol.116, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What time is my next meal?" delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R ; Martin, Ashley A ; Rogers, Peter J ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 September 2017, Vol.116, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 28501421 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What time is my next meal?" delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Appetite, Sept 1, 2017, Vol.116, p.284(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What time is my next meal?" delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R. ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R. ; Martin, Ashley A. ; Rogers, Peter J. ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M.

Appetite, Sept 1, 2017, Vol.116, p.284 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

5
“What time is my next meal?” delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“What time is my next meal?” delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R. ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R. ; Martin, Ashley A. ; Rogers, Peter J. ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M.

Appetite, 09/2017, Vol.116, C, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...