skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Gerdes, Jantje M ; Liu, Yangfan ; Zaghloul, Norann A ; Leitch, Carmen C ; Lawson, Shaneka S ; Kato, Masaki ; Beachy, Philip A ; Beales, Philip L ; Demartino, George N ; Fisher, Shannon ; Badano, Jose L ; Katsanis, Nicholas; Botta, Mariella (Editor)

Nature Genetics, November 2007, Vol.39(11), pp.1350-60 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.2007.12

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Gerdes, Jantje M. ; Liu, Yangfan ; Zaghloul, Norann A. ; Leitch, Carmen C. ; Lawson, Shaneka S. ; Kato, Masaki ; Beachy, Philip A. ; Beales, Philip L. ; Demartino, George N. ; Fisher, Shannon ; Badano, Jose L. ; Katsanis, Nicholas

Nature Genetics, Nov, 2007, Vol.39(11), p.1350(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Gerdes, Jantje M. ; Liu, Yangfan ; Zaghloul, Norann A. ; Leitch, Carmen C. ; Lawson, Shaneka S. ; Kato, Masaki ; Beachy, Philip A. ; Beales, Philip L. ; Demartino, George N. ; Fisher, Shannon ; Badano, Jose L. ; Katsanis, Nicholas

Nature Genetics, Nov, 2007, Vol.39(11), p.1350(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Jantje M Gerdes ; Yangfan Liu ; Norann A Zaghloul ; Carmen C Leitch ; Shaneka S Lawson ; Masaki Kato ; Philip A Beachy ; Philip L Beales ; George N Demartino ; Shannon Fisher ; Jose L Badano ; Nicholas Katsanis

Nature Genetics, 2007, Vol.39(11), p.1350 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.2007.12

Toàn văn sẵn có

5
Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Gerdes, Jantje M ; Liu, Yangfan ; Zaghloul, Norann A ; Leitch, Carmen C ; Lawson, Shaneka S ; Kato, Masaki ; Beachy, Philip A ; Beales, Philip L ; Demartino, George N ; Fisher, Shannon ; Badano, Jose L ; Katsanis, Nicholas

Nature Genetics, 11/2007, Vol.39(11), pp.1350-1360 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ng.2007.12

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption of the basal body compromises proteasomal function and perturbs intracellular Wnt response

Gerdes, Jantje M ; Liu, Yangfan ; Zaghloul, Norann A ; Leitch, Carmen C ; Lawson, Shaneka S ; Kato, Masaki ; Beachy, Philip A ; Beales, Philip L ; Demartino, George N ; Fisher, Shannon ; Badano, Jose L ; Katsanis, Nicholas

Nature genetics, November 2007, Vol.39(11), pp.1350-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 17906624 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...