skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in metals.(ENGINEERING)

Yeung, Ho ; Viswanathan, Koushik ; Compton, Walter Dale ; Chandrasekar, Srinivasan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 11, 2015, Vol.112(32), p.9828 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in metals

Yeung, Ho ; Viswanathan, Koushik ; Compton, Walter Dale ; Chandrasekar, Srinivasan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(32), pp.9828-9832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; E-ISSN: 10916490

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in metals

Yeung, Ho ; Viswanathan, Koushik ; Compton, Walter Dale ; Chandrasekar, Srinivasan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.112(32), pp.9828-9832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424 ; E-ISSN: 10916490

Toàn văn sẵn có

4
Sinuous flow in metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in metals

Yeung, Ho ; Viswanathan, Koushik ; Compton, Walter Dale ; Chandrasekar, Srinivasan

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/11/2015, Vol.112(32), pp.9828-9832 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1509165112

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinuous flow in metals

Yeung, Ho ; Viswanathan, Koushik ; Compton, Walter Dale ; Chandrasekar, Srinivasan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 August 2015, Vol.112(32), pp.9828-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26216980 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1509165112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...