skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; Van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal; Ampère, Publications (Editor)

FEMS Microbiology Ecology, October 2011, Vol.78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil‐specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; Van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal

FEMS Microbiology Ecology, October 2011, Vol.78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; Van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal

FEMS Microbiology Ecology, 2011, Vol. 78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

4
Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics: Limitations in soil metagenomics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics: Limitations in soil metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal

FEMS Microbiology Ecology, 10/2011, Vol.78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil-specific limitations for access and analysis of soil microbial communities by metagenomics

Lombard, Nathalie ; Prestat, Emmanuel ; Van Elsas, Jan Dirk ; Simonet, Pascal

FEMS microbiology ecology, October 2011, Vol.78(1), pp.31-49 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6941 ; PMID: 21631545 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2011.01140.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...