skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

The Lancet, 27 July-2 August 2013, Vol.382(9889), pp.297-297 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61621-9

Toàn văn sẵn có

2
Indonesia's year for global health diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

The Lancet, 07/2013, Vol.382(9889), p.297 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61621-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

Lancet (London, England), 27 July 2013, Vol.382(9889), pp.297 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 23901411 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...