skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1, National Movements and Representations. Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars. Vol. 3, The Young Turk Revolution and Ethnic Groups ed. by Dimitris Stamatopoulos (review)

Todorova, Maria

Journal of Modern Greek Studies, Vol.35(1), pp.268-271 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 07381727 ; E-ISSN: 10863265 ; DOI: 10.1353/mgs.2017.0012

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1, National Movements and Representations. Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars. Vol. 3, The Young Turk Revolution and Ethnic Groups.(Book review)

Todorova, Maria

Journal of Modern Greek Studies, 2017, Vol.35(1), p.268(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0738-1727

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1, National Movements and Representations. Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars. Vol. 3, The Young Turk Revolution and Ethnic Groups ed. by Dimitris Stamatopoulos (review)

Todorova, Maria

Journal of Modern Greek Studies, 2017, Vol.35(1), pp.268-271 [Tạp chí có phản biện]

Project MUSE

DOI: 10.1353/mgs.2017.0012 ; ISSN: 0738-1727 ; E-ISSN: 1086-3265

Toàn văn không sẵn có

4
Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1, National Movements and Representations. Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars. Vol. 3, The Young Turk Revolution and Ethnic Groups ed. by Dimitris Stamatopoulos
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Vol. 1, National Movements and Representations. Vol. 2, Political Violence and the Balkan Wars. Vol. 3, The Young Turk Revolution and Ethnic Groups ed. by Dimitris Stamatopoulos

Todorova, Maria

Journal of Modern Greek Studies, 2017, Vol.35(1), pp.268-271 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1086-3265 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/mgs.2017.0012

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...