skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stenosis of the right pulmonary artery: a complication of acute dissecting aneurysm of the ascending aorta

Buja, L M ; Ali, N ; Fletcher, R D ; Roberts, W C

American heart journal, January 1972, Vol.83(1), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 5010978 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Stenosis of the right pulmonary artery: A complication of acute dissecting aneurysm of the ascending aorta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stenosis of the right pulmonary artery: A complication of acute dissecting aneurysm of the ascending aorta

Buja, L.Maximilian ; Ali, Nayab ; Fletcher, Ross D. ; Roberts, William C.

American Heart Journal, 01/1972, Vol.83(1), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(72)90110-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stenosis of the right pulmonary artery: A complication of acute dissecting aneurysm of the ascending aorta

Buja, L.Maximilian ; Ali, Nayab ; Fletcher, Ross D ; Roberts, William C

American Heart Journal, 1972, Vol.83(1), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(72)90110-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...