skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

Science of the Total Environment, 1 June 2018, Vol.625, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

2
Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

Science of The Total Environment, 06/2018, Vol.625, C, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties.(Report)

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

The Science of the Total Environment, June 1, 2018, Vol.625, p.1021 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J G M ; Vijver, Martina G

The Science of the total environment, 01 June 2018, Vol.625, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 29996399 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...