skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Chennupati K. Ramaiah

The Electronic Library, 2005, Vol.23(1), p.17-44 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Ramaiah, Chennupati K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography.(Bibliography)

Ramaiah, Chennupati K.

The Electronic Library, Feb, 2005, Vol.23(1), p.17(28) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

4
An overview of electronic books: a bibliography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Ramaiah, Chennupati K.

The Electronic Library, 02/2005, Vol.23(1), pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...