skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 2008, Vol.40(3), pp.466a-466a [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081373

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910-58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, Aug 2008, Vol.40(3), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081014

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing narratives: histories of the women's movement in Iraq, 1910-58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, August, 2008, Vol.40(3), p.445-466 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 2008, Vol.40(3), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081014

Truy cập trực tuyến

5
COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 08/2008, Vol.40(3), pp.466a-466a [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743808081373

Truy cập trực tuyến

6
COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

International Journal of Middle East Studies, 08/2008, Vol.40(3), pp.466b-466b [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743808081385

Truy cập trực tuyến

7
COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, 08/2008, Vol.40(3), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743808081014

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910–58

International Journal of Middle East Studies, 2008, Vol.40(3), pp.466b-466b [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081385

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...