skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Pluralisms Under the Third Rome

Marsh, Christopher

Society, 2016, Vol.53(2), pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9987-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Pluralisms Under the Third Rome.(Symposium: The Two Pluralisms: A New Paradigm, Part Two)

Marsh, Christopher

Society, 2016, Vol.53(2), p.123(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0147-2011 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9987-6

Toàn văn sẵn có

3
The Two Pluralisms Under the Third Rome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Pluralisms Under the Third Rome

Marsh, Christopher

Society, 4/2016, Vol.53(2), pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12115-016-9987-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Pluralisms Under the Third Rome

Marsh, Christopher

Society, Apr 2016, Vol.53(2), pp.123-130 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/s12115-016-9987-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...