skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Dissemination of Evidence-Based Family Interventions: Maintenance of Community-Based Partnership Recruitment Results and Associated Factors

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of Family Psychology, 2007, Vol.21(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

PsycARTICLES (American Psychological Association)

ISSN: 0893-3200 ; E-ISSN: 1939-1293 ; DOI: 10.1037/0893-3200.21.2.137

Toàn văn không sẵn có

2
Toward dissemination of evidence-based family interventions: Maintenance of community-based partnership recruitment results and associated factors.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward dissemination of evidence-based family interventions: Maintenance of community-based partnership recruitment results and associated factors.

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of Family Psychology, 2007, Vol.21(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0893-3200 ; E-ISSN: 1939-1293 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.137

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward dissemination of evidence-based family interventions: maintenance of community-based partnership recruitment results and associated factors

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of family psychology : JFP : journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43), June 2007, Vol.21(2), pp.137-46 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0893-3200 ; PMID: 17605536 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...