skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation (Ologs: A Categorical Framework for KR)

Spivak, David I ; Kent, Robert E; Mavergames, Chris (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation

Spivak, David I ; Kent, Robert E; Mavergames, Chris (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274 ; PMCID: 3269434 ; PMID: 22303434

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: a categorical framework for knowledge representation

Spivak, David I. ; Kent, Robert E.

Cornell University

Arxiv ID: 1102.1889

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: a categorical framework for knowledge representation

Spivak, David ; Kent, Robert; Kent, Robert (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 7, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation.(Research Article)

Spivak, David I. ; Kent, Robert E.

PLoS ONE, Jan 31, 2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation.(Research Article)

Spivak, David I. ; Kent, Robert E.

PLoS ONE, Jan 31, 2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

7
Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation

Spivak, David I. ; Kent, Robert E.; Mavergames, Chris

PLoS ONE, 1/31/2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: a categorical framework for knowledge representation

Spivak, David I ; Kent, Robert E

PloS one, 2012, Vol.7(1), pp.e24274 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22303434 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: A Categorical Framework for Knowledge Representation

Spivak, David ; Kent, Robert

PLoS One, Jan 2012, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ologs: a categorical framework for knowledge representation

David I Spivak ; Robert E Kent

PLoS ONE, Vol.7(1), p.e24274 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024274

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...