skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of arc-melted Al-Li-Be alloys.(Author abstract)

Wadsworth, J. ; Joshi, A. ; Crooks, D. D. ; Vidoz, A. E.

Journal of Materials Science, Nov, 1986, Vol.21(11), p.3843 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys.(Author abstract)

Wadsworth, J. ; Pelton, A. R. ; Crooks, D. D. ; Lewis, R. E. ; Vidoz, A. E.

Journal of Materials Science, Nov, 1986, Vol.21(11), p.3850 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Pelton, A. ; Crooks, D. ; Lewis, R. ; Vidoz, A.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(11), pp.3850-3858 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02431621

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of arc-melted Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Joshi, A. ; Crooks, D. ; Vidoz, A.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(11), pp.3843-3849 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02431620

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Pelton, A. ; Crooks, D. ; Lewis, R. ; Vidoz, A.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(11), pp.3850-3858 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553438

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of arc-melted Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Joshi, A. ; Crooks, D. ; Vidoz, A.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(11), pp.3843-3849 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553437

Toàn văn không sẵn có

7
Microstructural evaluation of arc-melted Al-Li-Be alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of arc-melted Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Joshi, A. ; Crooks, D. D. ; Vidoz, A. E.

Journal of Materials Science, 11/1986, Vol.21(11), pp.3843-3849 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02431620

Toàn văn không sẵn có

8
Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Pelton, A. R. ; Crooks, D. D. ; Lewis, R. E. ; Vidoz, A. E.

Journal of Materials Science, 11/1986, Vol.21(11), pp.3850-3858 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02431621

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...