skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genetic recombination variation in wild Robertsonian mice: on the role of chromosomal fusions and Prdm9 allelic background
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic recombination variation in wild Robertsonian mice: on the role of chromosomal fusions and Prdm9 allelic background

Capilla, L. ; Medarde, N. ; Alemany-Schmidt, A. ; Oliver-Bonet, M. ; Ventura, J. ; Ruiz-Herrera, A.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 07/07/2014, Vol.281(1786), pp.20140297-20140297 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.0297

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic recombination variation in wild Robertsonian mice: on the role of chromosomal fusions and Prdm9 allelic background

Capilla, Laia ; Medarde, Nuria ; Alemany-Schmidt, Alexandra ; Oliver-Bonet, Maria ; Ventura, Jacint ; Ruiz-Herrera, Aurora

Proceedings. Biological sciences, 07 July 2014, Vol.281(1786) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 24850922 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2014.0297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...