skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export, Migration and Costs of Trade: Evidence from Central European Firms

Pennerstorfer, Dieter

Regional Studies, 03 May 2016, Vol.50(5), pp.848-863 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.947565

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export, Migration and Costs of Trade: Evidence from Central European Firms

Pennerstorfer, Dieter

Regional Studies, May 2016, Vol.50(5), pp.848-863 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00343404 ; E-ISSN: 13600591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.947565

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export, migration and costs of trade evidence from Central European firms

Pennerstorfer, Dieter

Regional studies, 2016, Vol.50(5), pp. 848-863 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0034-3404

Toàn văn không sẵn có

4
Export, Migration and Costs of Trade: Evidence from Central European Firms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Export, Migration and Costs of Trade: Evidence from Central European Firms

Pennerstorfer, Dieter

Regional Studies, 05/03/2016, Vol.50(5), pp.848-863 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2014.947565

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...