skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Format Baru Transformasi Pendidikan Islam

Samsuddin Samsuddin

Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.161-185 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1978-3183 ; E-ISSN: 2356-2218 ; DOI: 10.15642/islamica.2012.7.1.161-185

Toàn văn sẵn có

2
Format Baru Transformasi Pendidikan Islam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Format Baru Transformasi Pendidikan Islam

Samsuddin, Samsuddin

ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 01/22/2014, Vol.7(1), p.161 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1978-3183 ; E-ISSN: 2356-2218 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.161-185

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...