skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To adapt or not adapt: The moderating effect of perceived similarity in cross-cultural business partnerships.(Report)

Lin, Xiaohua ; Malhotra, Shavin

International Journal of Intercultural Relations, Jan, 2012, Vol.36(1), p.118(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0147-1767

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To adapt or not adapt: The moderating effect of perceived similarity in cross-cultural business partnerships

Lin, Xiaohua ; Malhotra, Shavin

International Journal of Intercultural Relations : IJIR, Jan 2012, Vol.36(1), p.118 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01471767 ; E-ISSN: 18737552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2011.02.011

Toàn văn sẵn có

3
To adapt or not adapt: The moderating effect of perceived similarity in cross-cultural business partnerships
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To adapt or not adapt: The moderating effect of perceived similarity in cross-cultural business partnerships

Lin, Xiaohua ; Malhotra, Shavin

International Journal of Intercultural Relations, 1/2012, Vol.36(1), pp.118-129 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01471767 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.02.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To adapt or not adapt: The moderating effect of perceived similarity in cross-cultural business partnerships

Lin, Xiaohua ; Malhotra, Shavin

International Journal of Intercultural Relations, January 2012, Vol.36(1), pp.118-129 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2011.02.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...