skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed Mitosis: A Timely Move before Separation

Ebrahimi, Hani ; Cooper, Julia Promisel

Current Biology, Oct 23, 2012, Vol.22(20), p.R880-R882 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed Mitosis: A Timely Move before Separation

Ebrahimi , Hani ; Cooper , Julia promisel

Current biology, 2012, Vol.22(20), pp.R880-R882 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

3
Closed Mitosis: A Timely Move before Separation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed Mitosis: A Timely Move before Separation

Ebrahimi, Hani ; Cooper, Julia promisel

Current Biology, 10/2012, Vol.22(20), pp.R880-R882 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.08.034

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed Mitosis: A Timely Move before Separation

Ebrahimi, Hani ; Cooper, Julia promisel

Current Biology, 23 October 2012, Vol.22(20), pp.R880-R882 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2012.08.034

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed mitosis: A timely move before separation

Ebrahimi, Hani ; Cooper, Julia Promisel

Current biology : CB, 23 October 2012, Vol.22(20), pp.R880-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 23098598 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2012.08.034

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...