skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental exposure to As, Cd, and Pb mixture diminishes skeletal growth and causes osteopenia at maturity via osteoblast and chondrocyte malfunctioning in female rats

Abbas, Sabiya ; Khan, Kainat ; Khan, Mohd Parvez ; Nagar, Geet Kumar ; Tewari, Deepshikha ; Maurya, Shailendra Kumar ; Dubey, Jyoti ; Ansari, Nasreen Ghazi ; Bandyopadhyay, Sanghamitra ; Chattopadhyay, Naibedya

Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, July 2013, Vol.134(1), pp.207-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0929 ; PMID: 23604592 Version:1 ; DOI: 10.1093/toxsci/kft093

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Exposure to As, Cd, and Pb Mixture Diminishes Skeletal Growth and Causes Osteopenia at Maturity via Osteoblast and Chondrocyte Malfunctioning in Female Rats

Abbas, Sabiya ; Khan, Kainat ; Khan, Mohd. Parvez ; Nagar, Geet Kumar ; Tewari, Deepshikha ; Maurya, Shailendra Kumar ; Dubey, Jyoti ; Ansari, Nasreen Ghazi ; Bandyopadhyay, Sanghamitra ; Chattopadhyay, Naibedya

Toxicological Sciences, 2013, Vol. 134(1), pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1096-6080 ; E-ISSN: 1096-0929 ; DOI: 10.1093/toxsci/kft093

Toàn văn sẵn có

3
Developmental Exposure to As, Cd, and Pb Mixture Diminishes Skeletal Growth and Causes Osteopenia at Maturity via Osteoblast and Chondrocyte Malfunctioning in Female Rats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developmental Exposure to As, Cd, and Pb Mixture Diminishes Skeletal Growth and Causes Osteopenia at Maturity via Osteoblast and Chondrocyte Malfunctioning in Female Rats

Abbas, Sabiya ; Khan, Kainat ; Khan, Mohd. Parvez ; Nagar, Geet Kumar ; Tewari, Deepshikha ; Maurya, Shailendra Kumar ; Dubey, Jyoti ; Ansari, Nasreen Ghazi ; Bandyopadhyay, Sanghamitra ; Chattopadhyay, Naibedya

Toxicological Sciences, 7/2013, 07/01/2013, Vol.134(1), pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1096-6080 ; E-ISSN: 1096-0929 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/kft093

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...