skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A solidão na cibercultura e o discurso do consumo consciente: um estudo da campanha “#usarbempegabem” da vivo

Leal, Maria

REMark, 2017, Vol.16(1), p.55 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21775184

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Loneliness in Ciber Culture and the Conscious Consumption Speech: A Study of the Campaign “#Usarbempegabem” by Vivo Company

Rafael Dos Santos Morato ; Mariana Torreao Brito Arcoverde ; Maria Virgínia Leal

REMark: Revista Brasileira de Marketing, 01 March 2017, Vol.16(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2177-5184 ; DOI: 10.5585/remark.v16i1.3311

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...