skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus

Pham, Thi-Phuong-Thao ; Tidjani Alou, Maryam ; Bachar, Dipankar ; Levasseur, Anthony ; Brah, Souleymane ; Alhousseini, Daouda ; Sokhna, Cheikh ; Diallo, Aldiouma ; Wieringa, Frank ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-45611-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus

Bachar, Dipankar ; Levasseur, Anthony ; Brah, Souleymane ; Alhousseini, Daouda ; Sokhna, Cheikh ; Diallo, Aldiouma ; Wieringa, Frank ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jun 2019, Vol.9, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-45611-3

Truy cập trực tuyến

3
Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus

Pham, Thi-Phuong-Thao ; Tidjani Alou, Maryam ; Bachar, Dipankar ; Levasseur, Anthony ; Brah, Souleymane ; Alhousseini, Daouda ; Sokhna, Cheikh ; Diallo, Aldiouma ; Wieringa, Frank ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier

Scientific Reports, 12/2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-45611-3

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus

Pham, Thi-Phuong-Thao ; Tidjani Alou, Maryam ; Bachar, Dipankar ; Levasseur, Anthony ; Brah, Souleymane ; Alhousseini, Daouda ; Sokhna, Cheikh ; Diallo, Aldiouma ; Wieringa, Frank ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier

Scientific reports, 24 June 2019, Vol.9(1), pp.9084 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31235833 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-45611-3

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gut Microbiota Alteration is Characterized by a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity in Marasmus

Thi-Phuong-Thao Pham ; Maryam Tidjani Alou ; Dipankar Bachar ; Anthony Levasseur ; Souleymane Brah ; Daouda Alhousseini ; Cheikh Sokhna ; Aldiouma Diallo ; Frank Wieringa ; Matthieu Million ; Didier Raoult

Scientific reports, 01 June 2019, Vol.9(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-45611-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...