skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escherichia coli radD (yejH) gene: a novel function involved in radiation resistance and double‐strand break repair

Chen, Stefanie H. ; Byrne, Rose T. ; Wood, Elizabeth A. ; Cox, Michael M.

Molecular Microbiology, March 2015, Vol.95(5), pp.754-768 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.12885

Toàn văn sẵn có

2
E scherichia coli rad D ( yejH ) gene: a novel function involved in radiation resistance and double-strand break repair: RadD in double-strand break repair
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E scherichia coli rad D ( yejH ) gene: a novel function involved in radiation resistance and double-strand break repair: RadD in double-strand break repair

Chen, Stefanie H. ; Byrne, Rose T. ; Wood, Elizabeth A. ; Cox, Michael M.

Molecular Microbiology, 03/2015, Vol.95(5), pp.754-768 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/mmi.12885

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escherichia coli radD (yejH) gene: a novel function involved in radiation resistance and double-strand break repair

Chen, Stefanie H ; Byrne, Rose T ; Wood, Elizabeth A ; Cox, Michael M

Molecular microbiology, March 2015, Vol.95(5), pp.754-68 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2958 ; PMID: 25425430 Version:1 ; DOI: 10.1111/mmi.12885

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...