skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injury litigation and liability insurance dynamics

Huber, Peter W

Science, 1987, Vol.238(4823), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injury Litigation and Liability Insurance Dynamics

Huber, Peter

Science, 02 October 1987, Vol.238(4823), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injury Litigation and Liability Insurance Dynamics

Huber, Peter

Science, 02 October 1987, Vol.238(4823), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Injury litigation and liability insurance dynamics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injury litigation and liability insurance dynamics

Huber, P

Science, 10/02/1987, Vol.238(4823), pp.31-36 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.3659901

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injury litigation and liability insurance dynamics

Huber, P

Science (New York, N.Y.), 02 October 1987, Vol.238(4823), pp.31-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3659901 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...