skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Response

Phillips-Fein, Kim

The Journal of American History, 1 December 2011, Vol.98(3), pp.771-773 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00218723 ; E-ISSN: 19360967

Toàn văn sẵn có

2
A Response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Response

Phillips-Fein, K.

Journal of American History, 12/01/2011, Vol.98(3), pp.771-773 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0021-8723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jar429

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...