skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Romild Ulla ; Hildrum Bjørn ; Holmen Jostein

BMC Public Health, 01 July 2011, Vol.11(1), p.601 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-601

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Hildrum, Bjørn ; Romild, Ulla ; Holmen, Jostein

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.601 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-601 ; PMID: 21797992

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Hildrum, Bjørn ; Romild, Ulla ; Holmen, Jostein

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.601-601 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-601 ; PMCID: 3162525 ; PMID: 21797992

Toàn văn sẵn có

4
Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Hildrum, Bjørn ; Romild, Ulla ; Holmen, Jostein

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.601 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-601

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Hildrum, Bjørn ; Romild, Ulla ; Holmen, Jostein

BMC public health, 28 July 2011, Vol.11, pp.601 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21797992 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-601

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxiety and depression lowers blood pressure: 22-year follow-up of the population based HUNT study, Norway

Hildrum, Bjørn ; Romild, Ulla Kristina ; Holmen, Jostein

BMC Public Health 2011, 11 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-601

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...