skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Røislien Jo ; Martinez Priscilla ; Naidoo Nirmala ; Clausen Thomas

BMC Public Health, 01 March 2011, Vol.11(1), p.160 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-160

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.160 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-160

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC Public Health, 2011, Vol.11(1), p.160 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-160 ; PMID: 21392398

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC Public Health, 2011, Vol.11, p.160-160 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-160 ; PMCID: 3061917 ; PMID: 21392398

Toàn văn sẵn có

5
Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC Public Health, 12/2011, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-160

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC public health, 10 March 2011, Vol.11, pp.160 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 21392398 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-11-160

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alcohol abstinence and drinking among African women: data from the World Health Surveys

Martinez, Priscilla ; Røislien, Jo ; Naidoo, Nirmala ; Clausen, Thomas

BMC Public Health. 2011 Mar 10;11(1):160 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1186/1471-2458-11-160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...