skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina.(Report)

Clotfelter, Charles T. ; Ladd, Helen F. ; Vigdor, Jacob L.

Child Development, Sept-Oct, 2012, Vol.83(5), p.1608(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina.(Report)

Clotfelter, Charles T. ; Ladd, Helen F. ; Vigdor, Jacob L.

Child Development, Sept-Oct, 2012, Vol.83(5), p.1608(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina

Clotfelter, Charles T. ; Ladd, Helen F. ; Vigdor, Jacob L.

Child Development, September 2012, Vol.83(5), pp.1608-1622 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01797.x

Toàn văn sẵn có

4
New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina: New Destinations, New Trajectories?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina: New Destinations, New Trajectories?

Clotfelter, Charles T. ; Ladd, Helen F. ; Vigdor, Jacob L.

Child Development, 09/2012, Vol.83(5), pp.1608-1622 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01797.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Destinations, New Trajectories? The Educational Progress of Hispanic Youth in North Carolina

Clotfelter, Charles T ; Ladd, Helen F ; Vigdor, Jacob L

Child Development, 2012, Vol.83(5), p.1608 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0009-3920 ; E-ISSN: 1467-8624 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01797.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New destinations, new trajectories? The educational progress of Hispanic youth in North Carolina

Clotfelter, Charles T ; Ladd, Helen F ; Vigdor, Jacob L

Child development, 2012, Vol.83(5), pp.1608-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22966926 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2012.01797.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...