skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating dependence and weight gain; no human evidence for a 'sugar-addiction' model of overweight.(Report)

Markus, C. Rob ; Rogers, Peter J. ; Brouns, Fred ; Schepers, Robbie

Appetite, July 1, 2017, Vol.114, p.64(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.03.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating dependence and weight gain; no human evidence for a 'sugar-addiction' model of overweight.(Report)

Markus, C. Rob ; Rogers, Peter J. ; Brouns, Fred ; Schepers, Robbie

Appetite, July 1, 2017, Vol.114, p.64 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.03.024

Toàn văn sẵn có

3
Eating dependence and weight gain; no human evidence for a ‘sugar-addiction’ model of overweight
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating dependence and weight gain; no human evidence for a ‘sugar-addiction’ model of overweight

Markus, C. Rob ; Rogers, Peter J. ; Brouns, Fred ; Schepers, Robbie

Appetite, 07/2017, Vol.114, C, pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.03.024

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating dependence and weight gain; no human evidence for a ‘sugar-addiction’ model of overweight

Markus, C. Rob ; Rogers, Peter J ; Brouns, Fred ; Schepers, Robbie

Appetite, 01 July 2017, Vol.114, pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.03.024

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating dependence and weight gain; no human evidence for a 'sugar-addiction' model of overweight

Markus, C Rob ; Rogers, Peter J ; Brouns, Fred ; Schepers, Robbie

Appetite, 01 July 2017, Vol.114, pp.64-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 28330706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.03.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...