skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin-Veillette, Judith ; Dozois, Charles M ; Harel, Josée; Courcelles, Michel (Editor)

FEMS Microbiology Letters, 01 April 2013, Vol.341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7.(Report)

FEMS Microbiology Letters, April, 2013, Vol.341(1), p.1(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of E scherichia coli O 157: H 7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin‐Veillette, Judith ; Dozois, Charles M. ; Harel, Josée

FEMS Microbiology Letters, April 2013, Vol.341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin - Veillette, Judith ; Dozois, Charles M ; Harel, Josée

FEMS Microbiology Letters, 2013, Vol. 341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

5
The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin-Veillette, Judith ; Dozois, Charles M. ; Harel, Josée

FEMS Microbiology Letters, 04/2013, Vol.341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecological habitat and transmission of Escherichia coli O157:H7

Chekabab, Samuel Mohammed ; Paquin-Veillette, Judith ; Dozois, Charles M ; Harel, Josée

FEMS microbiology letters, April 2013, Vol.341(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-6968 ; PMID: 23305397 Version:1 ; DOI: 10.1111/1574-6968.12078

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...