skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anisotropic Strain Enhanced Hydrogen Solubility in bcc Metals: The Independence on the Sign of Strain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anisotropic Strain Enhanced Hydrogen Solubility in bcc Metals: The Independence on the Sign of Strain

Zhou, Hong-Bo ; Jin, Shuo ; Zhang, Ying ; Lu, Guang-Hong ; Liu, Feng

Physical Review Letters, 9/2012, Vol.109(13) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.135502

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anisotropic strain enhanced hydrogen solubility in bcc metals: the independence on the sign of strain

Zhou, Hong-Bo ; Jin, Shuo ; Zhang, Ying ; Lu, Guang-Hong ; Liu, Feng

Physical review letters, 28 September 2012, Vol.109(13), pp.135502 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 23030102 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...