skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The subject of torture: regarding the pain of Americans in Hostel.(Critical essay)

Middleton, Jason

Cinema Journal, Summer, 2010, Vol.49(4), p.1(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The subject of torture: regarding the pain of Americans in Hostel.(Critical essay)

Middleton, Jason

Cinema Journal, Summer, 2010, Vol.49(4), p.1(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subject of Torture: Regarding the Pain of Americans in Hostel

Middleton, Jason

Cinema Journal, Summer 2010, Vol.49(4), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subject of Torture: Regarding the Pain of Americans in Hostel

Middleton, Jason

Cinema Journal, 1 July 2010, Vol.49(4), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Toàn văn sẵn có

5
The Subject of Torture: Regarding the Pain of Americans in <i>Hostel</i>
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subject of Torture: Regarding the Pain of Americans in Hostel

Jason Middleton

Cinema Journal, 2010, Vol.49(4), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1527-2087 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cj.2010.0013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...