skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing enhanced electrochemical performances Fe 2 O 3 -coated LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate

Lei, Yike ; Li, Yonghu ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4202-4211 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3126-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing enhanced electrochemical performances Fe.sub.2O.sub.3-coated LiNi.sub.1/3Co.sub.1/3Mn.sub.1/3O.sub.2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate.(Energy Materials)

Lei, Yike ; Li, Yonghu ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), p.4202(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3126-2

Toàn văn sẵn có

3
Preparing enhanced electrochemical performances Fe2O3-coated LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing enhanced electrochemical performances Fe2O3-coated LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate

Lei, Yike ; Li, Yonghu ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science, 3/2019, Vol.54(5), pp.4202-4211 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-3126-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...