skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizacion de manipulabilidad y consumo electrico mediante el Algoritmo Heuristico de Kalman en manipuladores seriales

Ramirez Henao, Juan Camilo ; Duque Munoz, Leonardo

Ingenieria y Ciencia, 2015, Vol.11(21), p.51(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1794-9165 ; DOI: 10.17230/ingciencia.11.21.3

Toàn văn sẵn có

2
Optimizaci&#243;n de manipulabilidad y consumo el&#233;ctrico mediante el Algoritmo Heur&#237;stico de Kalman en manipuladores seriales<br>Optimizaci&#243;n de manipulabilidad y consumo el&#233;ctrico mediante el Algoritmo Heur&#237;stico de Kalman en manipuladores seriales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimización de manipulabilidad y consumo eléctrico mediante el Algoritmo Heurístico de Kalman en manipuladores seriales
Optimización de manipulabilidad y consumo eléctrico mediante el Algoritmo Heurístico de Kalman en manipuladores seriales

Ramirez Henao, Juan Camilo ; Duque Muñoz, Leonardo

Ingeniería y Ciencia, 01/30/2015, Vol.11(21), pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 17949165 ; E-ISSN: 22564314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17230/ingciencia.11.21.3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimización de manipulabilidad y consumo eléctrico mediante el Algoritmo Heurístico de Kalman en manipuladores seriales

Juan Camilo Ramirez Henao ; Leonardo Duque Muñoz

Ingeniería y Ciencia, 01 January 2015, Vol.11(21) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1794-9165 ; E-ISSN: 2256-4314 ; DOI: 10.17230/ingciencia.11.21.3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimización de manipulabilidad y consumo eléctrico mediante el Algoritmo Heurístico de Kalman en manipuladores seriales

Henao, Juan ; Muñoz, Leonardo

Ingeniería y Ciencia, Jan-Jun 2015, pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 17949165 ; E-ISSN: 22564314

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...