skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instituto Indigenista Peruano: a new place in the state for the indigenous debate.(Report)

Gonzales, Osmar

Latin American Perspectives, Sept, 2012, Vol.39(5), p.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0094-582X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instituto Indigenista Peruano: A New Place in the State for the Indigenous Debate

Gonzales, Osmar

Latin American Perspectives, Sep 2012, Vol.39(5), p.33 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0094582X ; E-ISSN: 1552678X ; DOI: 10.1177/0094582X12447276

Toàn văn sẵn có

3
The Instituto Indigenista Peruano: A New Place in the State for the Indigenous Debate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instituto Indigenista Peruano: A New Place in the State for the Indigenous Debate

Gonzales, Osmar

Latin American Perspectives, 09/2012, Vol.39(5), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094582X12447276

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Instituto Indigenista Peruano: A New Place in the State for the Indigenous Debate

Gonzales, Osmar; Giraudo, Laura (Editor) ; Lewis, Stephen E (Editor)

Latin American Perspectives, September 2012, Vol.39(5), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: 10.1177/0094582X12447276

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...