skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A. ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 01/2010, Vol.20(2), pp.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(2), pp.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J ; Zhang, Shuyi

Current biology : CB, 26 January 2010, Vol.20(2), pp.R53-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 20129036 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...