skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sul travaglio dell'intercultura. Manifesto per una pedagogia postcoloniale

Burgio, Giuseppe

Studi sulla Formazione, 2015, Vol.18(2), p.103(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1127-1124 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-18018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sul travaglio dell'intercultura. Manifesto per una pedagogia postcoloniale

Burgio, Giuseppe

Studi sulla Formazione, 2015, Vol.18(2), pp.103-124,291,294 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 11271124 ; E-ISSN: 20366981 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-18018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...