skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions.(Research Article)(Report)

Chen, Jinbo ; Scholz, Uwe ; Zhou, Ruonan ; Lange, Matthias

PLoS Computational Biology, March 12, 2018, Vol.14(3), p.e1006058 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006058

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions

Chen, Jinbo ; Scholz, Uwe ; Zhou, Ruonan ; Lange, Matthias; Poisot, Timothée (editor)

PLoS Computational Biology, 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006058 ; PMCID: 5871001 ; PMID: 29529024

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions

Chen, Jinbo ; Scholz, Uwe ; Zhou, Ruonan ; Lange, Matthias

PLoS computational biology, March 2018, Vol.14(3), pp.e1006058 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 29529024 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006058

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions

Jinbo Chen ; Uwe Scholz ; Ruonan Zhou ; Matthias Lange

PLoS Computational Biology, 01 March 2018, Vol.14(3), p.e1006058 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006058

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions

Chen, Jinbo ; Scholz, Uwe ; Zhou, Ruonan ; Lange, Matthias

PLoS Computational Biology, Mar 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006058

Toàn văn sẵn có

6
LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAILAPS-QSM: A RESTful API and JAVA library for semantic query suggestions

Chen, Jinbo ; Scholz, Uwe ; Zhou, Ruonan ; Lange, Matthias; Poisot, Timothée

PLOS Computational Biology, 3/12/2018, Vol.14(3), p.e1006058 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006058

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...