skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance.(Report)

Kitson, Michael ; Wilkinson, Frank

Cambridge Journal of Economics, Nov, 2007, Vol.31(6), p.805-816 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0309-166X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance

Kitson, Michael ; Wilkinson, Frank

Cambridge Journal of Economics, 1 November 2007, Vol.31(6), pp.805-816 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0309166X ; E-ISSN: 14643545

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance

Kitson, Michael ; Wilkinson, Frank

Cambridge Journal of Economics, 1 November 2007, Vol.31(6), pp.805-816 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0309166X ; E-ISSN: 14643545

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance

Kitson, Michael ; Wilkinson, Frank

Cambridge Journal of Economics, 2007, Vol. 31(6), pp.805-816 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: 10.1093/cje/bem045

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance

Kitson, Michael ; Wilkinson, Frank

Cambridge Journal of Economics, Nov 2007, Vol.31(6), p.805 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0309166X ; DOI: 10.1093/cje/bem045

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour policy and performance

Kitson, Michael; Wilkinson, Frank

Cambridge journal of economics, 2007, Vol.31(6), pp. 805-816 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0309-166x

Toàn văn sẵn có

7
The economics of New Labour: policy and performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of New Labour: policy and performance

Kitson, M. ; Wilkinson, F.

Cambridge Journal of Economics, 10/04/2007, Vol.31(6), pp.805-816 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0309-166X ; E-ISSN: 1464-3545 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cje/bem045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...